ALGEMENE VOORWAARDEN ACCOUNTNET INTERNET MEDIA

1. Definities

1 In deze voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities:

AIM: De besloten vennootschap naar Spaans recht : Accountnet Internet Media S.L., gevestigd te Alicante, 03580 Alfaz del Pi, Avenida Pais Valencia 48-50;

Administratie: een boekhouding die wordt gevoerd met gebruikmaking van de Webdienst;

Abonnee: de natuurlijke of rechtspersoon die de Abonnementsovereenkomst is aangegaan;

Abonnement: een Boekhoudabonnement ;

Abonnementsovereenkomst: de in artikel 2.1 genoemde overeenkomst;

Abonnementsvoorwaarden: de voor elk van de Abonnementen van Abonnee geldende voorwaarden en rechten zoals die kenbaar zijn gemaakt via de website van AIM;

Bijzondere voorwaarden: eventueel tussen Partijen overeengekomen bijzondere voorwaarden;

Boekhoudabonnement: een abonnement op de Webdienst waarmee een Gebruiker toegang heeft tot één of meerdere Zelfstandige Administraties;

Gebruiker: een natuurlijk persoon die namens en ten behoeve van Abonnee gebruik maakt van de Webdienst en toegang heeft tot één of meerdere Zelfstandige Administraties;

Hoofdgebruiker: een Gebruiker die door Abonnee is aangesteld als beheerder van de Omgeving;

Melding: een melding van een Gebruiker aan AIM van een probleem met betrekking tot de Webdienst of een vraag over het gebruik of de implementatie van de Webdienst;

Omgeving: een omgeving binnen de Webdienst waarvan Abonnee het exclusieve gebruik heeft;

Ondersteuning: ondersteuning bij het gebruik van de Webdienst overeenkomstig artikel 16;

Opdrachtformulier: een door Abonnee ingevuld en aan AIM verstuurd elektronisch opdrachtformulier op de website van AIM, of een ander stuk waarin deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard;

Partijen: Abonnee en AIM;

Prijslijst: de actuele prijslijst van AIM voor het gebruik van de Webdienst en aanverwante diensten;

Servers: een aantal door AIM beheerde computers en andere hardware, waarop webserver ondersteunende en databaseprogrammatuur is geïnstalleerd, die uitsluitend worden gebruikt om de Webdienst te leveren via het Internet;

Servicetijden: de openingstijden van de helpdesk van AIM, te weten maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur Spaanse tijd;

Webdienst: de door AIM geleverde online internettoepassing voor het voeren van boekhoudingen;

Zelfstandige Administratie: een Administratie in de Webdienst, die door Abonnee wordt gevoerd op basis van een Abonnement.

2. Toepasselijkheid en rangorde

1 Deze voorwaarden vormen samen met het Opdrachtformulier, de Abonnementsvoorwaarden

en eventuele Bijzondere Voorwaarden de Abonnementsovereenkomst tussen Abonnee en AIM en zijn tussen Abonnee en AIM van toepassing. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Abonnementen van Abonnee en alle aan Abonnee verleende diensten. Eventuele eigen algemene voorwaarden of inkoop voorwaarden van Abonnee zijn niet van toepassing.

2 De documenten die deel uitmaken van de Abonnementsovereenkomst hebben de volgende rangorde:

het Opdrachtformulier; eventuele Bijzondere Voorwaarden; de Abonnementsvoorwaarden; deze voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid prevaleert het eerstgenoemde document.

3 AIM heeft het recht de Abonnementsovereenkomst te wijzigen. AIM zal een wijziging tenminste 30 dagen van tevoren aan Abonnee mededelen. Een wijziging wordt geacht door Abonnee te zijn geaccepteerd en treedt op de door AIM aangegeven datum in werking, tenzij Abonnee binnen 30 dagen na de mededeling schriftelijk aan AIM mededeelt dat hij de wijziging niet accepteert. In dat geval heeft AIM het recht de Abonnementsovereenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

3. Abonnementen

1 Een Boekhoudabonnement geeft Abonnee het recht één Gebruiker toegang te geven tot de Webdienst

en deze een met Abonnee verbonden ondernemingen te laten voeren. De toepassingsmogelijkheden en rechten die een Boekhoudabonnement biedt zijn afhankelijk van de abonnementsvorm. Abonnee mag een accountantsof administratiekantoor of soortgelijke dienstverlener inzage in zijn Zelfstandige Administraties geven.

2 Als Abonnee meer Gebruikers toegang tot zijn Zelfstandige Administraties wil verlenen of een Gebruiker

toegang tot meer dan 5 Zelfstandige Administraties wil verlenen, dient hij een extra boekhoudabonnement te sluiten per extra Gebruiker.

3 Abonnee verklaart zich bekend en stemt in met de mogelijkheden en de rechten die elk door hem gesloten Abonnement biedt.

4 AIM zal op schriftelijk verzoek van Abonnee Administraties, Gebruikers en Abonnementen aanmaken, of uit de Webdienst verwijderen. Als het aantal Gebruikers of Administraties of de toepassingsmogelijkheden waarvan een Gebruiker gebruik maakt op enig moment niet overeenstemmen met de Abonnementen van Abonnee, is AIM gerechtigd een extra Abonnement in rekening te brengen per extra Gebruiker en per 5 extra Administraties waartoe een Gebruiker toegang heeft. Bovendien is AIM gerechtigd voor elke Gebruiker de abonnementsvorm in rekening te brengen die overeenstemt met de meest uitgebreide door die Gebruiker gebruikte of aan die Gebruiker geboden toepassingsmogelijkheden van de Webdienst.

4. Vergoeding voor Abonnementen

1 De vergoeding voor Abonnementen is per maand vooraf verschuldigd en wordt berekend over het maximale aantal Abonnementen van Abonnee en de meest uitgebreide abonnementsvorm voor elke Gebruiker gedurende de desbetreffende maand.

2 AIM is bevoegd Gebruikers en Administraties af te sluiten van de Webdienst, als het aantal Gebruikers, het aantal Administraties, het aantal Administraties waartoe een Gebruiker toegang heeft of de toepassingsmogelijkheden waarvan een Gebruiker gebruikt maakt niet overeenstemmen met de Abonnementen van Abonnee. Bovendien is AIM bevoegd een Abonnee of Gebruiker af te sluiten van de Webservice als deze niet tijdig betaald.

3 Abonnee dient AIM tijdig te informeren als hij een Abonnement of een Administratie of het gebruik van de Webdienst door een Gebruiker wenst te beëindigen of te staken. Als Abonnee een Omgeving heeft, is Abonnee verantwoordelijk voor de tijdige verwijdering uit de Omgeving

van Administraties en Abonnementen die hij niet langer gebruikt en Gebruikers die hij niet langer tot de Omgeving of bepaalde Administraties wil toelaten. Abonnee is de vergoeding verschuldigd voor elk Abonnement, totdat het Abonnement en de desbetreffende Gebruiker en Administraties uit de Webservice respectievelijk de Omgeving zijn verwijderd en de voor het Abonnement geldende looptijd en opzegtermijn is verstreken.

5. Prijzen en betaling

1 De prijzen voor het gebruik van de Webservice en aanverwante diensten zijn genoemd in de Prijslijst. Deze prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen van diensten die niet in de Prijslijst zijn opgenomen worden in onderling overleg tussen Partijen overeengekomen.

2 AIM is gerechtigd om haar prijzen jaarlijks te verhogen met een percentage dat gelijk is aan de stijging van de consumentenprijzen en indien de omvang van het Abonnement uitgebreid wordt zowel in kwaliteit als in mogelijkheden.

3 AIM zal Abonnee maandelijks een factuur sturen voor het gebruik van de Webdienst in de komende maand.

De vergoeding voor trainingen is voor aanvang van de cursus verschuldigd.

Consultancy diensten worden in rekening gebracht nadat deze zijn verleend. Consultancy diensten die worden verleend gedurende meerdere kalendermaanden worden maandelijks achteraf gefactureerd. AIM is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van de vergoeding voor Consultancy diensten.

4 Abonnee dient de rekeningen van AIM binnen 15 kalender dagen te voldoen. Als Abonnee bezwaar heeft tegen een factuur, dient hij dat binnen 2 weken na de factuurdatum

aan AIM kenbaar te maken. Als binnen deze termijn geen bezwaar wordt gemaakt, staat de verschuldigdheid van het factuurbedrag daarmee vast. Bij niet tijdige betaling is Abonnee in verzuim. Niet tijdige betaling geldt als wezenlijke tekortkoming in de nakoming van de

Abonnementsovereenkomst.

5 AIM kan Abonnee verzoeken te betalen door middel van automatische incasso. In dat geval wordt het gefactureerde bedrag afgeschreven van de bankrekening van Abonnee op de factuurdatum. Als Abonnee niet instemt met automatische incasso, geen betaling plaatsvindt, of de incasso wordt gestorneerd, is AIM gerechtigd een administratievergoeding aan Abonnee in rekening te brengen van minimaal € 5,- per factuur.

6 Betalingen door Abonnee strekken in de eerste plaats ter voldoening van de oudste nog openstaande factuur van AIM, ook als Abonnee de betaling voor een ander doel wil aanwenden.

7 AIM is gerechtigd de gegevens in de Omgeving met betrekking tot het gebruikersbeheer al dan niet automatisch uit te lezen en deze te gebruiken voor de berekening van de door Abonnee verschuldigde vergoedingen.

AIM is tevens gerechtigd het aantal Gebruikers, Administraties en Abonnementen dat door Abonnee in de Omgeving is ingevoerd te controleren.

8 Als Abonnee een factuur van AIM niet tijdig betaalt, is AIM gerechtigd:

 1. over het verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen tegen een percentage gelijk aan de 3-maands Euribor rente plus 6% per jaar vanaf de dag van de opeisbaarheid tot de dag van betaling. AIM is tevens gerechtigd, in plaats van deze rente, de wettelijke Spaanjse rente van Abonnee te vorderen;

 2. de toegang van Abonnee tot de Webdienst op te schorten tot Abonnee haar betalingsverplichtingen heeft voldaan

 3. Indien na opschorting van de toegang volledige betaling heeft plaatsgevonden zal de toegang weer gegeven worden na betaling van een bedrag voor administratie en handlingkosten.

9 Alle door Abonnee aan AIM verschuldigde bedragen worden onmiddellijk opeisbaar bij beëindiging van de Abonnementsovereenkomst.

6. Aansprakelijkheid

1 De aansprakelijkheid van AIM jegens Abonnee uit welke hoofde dan ook is beperkt tot een bedrag ter grootte van de door Abonnee aan AIM betaalde vergoeding voor het gebruik van de Webdienst gedurende de periode van 12 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt. AIM is niet aansprakelijk voor schade van Abonnee ten gevolge van omzet of winstderving, reputatieschade of bedrijfsstilstand, of beschadiging of verlies van gegevens. AIM kan geen beroep doen op deze aansprakelijkheidsbeperking als de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van AIM of leidinggevende functionarissen van AIM.

2 Naast AIM kan iedere maatschappij die tot dezelfde groep als AIM behoort en iedere werknemer en onderaannemer of hulppersoon van AIM zich op de aansprakelijkheidsbeperking van artikel 6.1 beroepen.

3 Dit artikel 6 blijft van kracht na beëindiging van de Abonnementsovereenkomst.

7. Vrijwaring

1 Abonnee zal AIM schadeloos stellen voor alle schade die AIM mocht lijden en alle kosten die AIM mocht maken (waaronder begrepen advocaatkosten) ten gevolge van:

 1. inbreuk op of niet nakoming van één van de artikelen 12.7, 12.13, 15.2 en 15.6;

 2. een vordering van een derde wegens niet geoorloofd gebruik van de Webdienst of wijzigingen aan de Webdienst door Abonnee;

 3. vorderingen van derden wegens onrechtmatige opslag of uitwisseling van gegevens via de Webdienst door Abonnee of een Gebruiker.

2 Dit artikel 7 blijft van kracht na beëindiging van een Abonnementsovereenkomst.

8. Intellectuele eigendomsrechten en rechten met betrekking tot de Administraties

1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de Webdienst, waaronder begrepen het functionele en technische ontwerp, de vormgeving, de programmering, de databaseopbouw, de gebruiksmogelijkheden en de broncode van de Webdienst, en alle daarmee verband houdende documenten berusten uitsluitend bij AIM of haar licentiegever. De levering of het gebruik van de Webdienst of enige andere dienst of product door AIM heeft geen overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht aan Abonnee tot gevolg.

2 Alle rechten van welke aard dan ook met betrekking tot de gegevens in een Zelfstandige Administratie berusten bij Abonnee.

Internet Media

9. Duur en beëindiging

1 Een Abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en heeft een minimumduur van één jaar, behoudens in geval van beëindiging van de Abonnementsovereenkomst op grond van artikel 9.3. Abonnementen kunnen met inachtneming van de voornoemde minimumduur door beide Partijen worden opgezegd tegen het einde van een maand met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

2 De Abonnementsovereenkomst treedt in werking op het moment van indiening van het Opdrachtformulier door Abonnee en eindigt automatisch als alle Abonnementen zijn beëindigd.

3 Onverminderd enig ander recht van de desbetreffende Partij, is elk van de Partijen bevoegd de

Abonnementsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, als:

 1. de andere Partij wezenlijk tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen en zijn verplichtingen niet alsnog nakomt binnen 30 dagen nadat hij daartoe schriftelijk is gesommeerd;

 2. de andere Partij herhaaldelijk tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, zodat aannemelijk is dat hij niet bereid of in staat is om de Abonnementsovereenkomst deugdelijk na te komen;

 3. de andere Partij in staat van faillissement of in surseance van betaling verkeert;

 4. op de andere Partij een soortgelijke maatregel naar buitenlands recht van toepassing is; of

 5. de andere Partij haar bedrijf heeft gestaakt.

4 Bij beëindiging van de Abonnementsovereenkomst eindigen alle Abonnementen van rechtswege.

5 Zodra de Abonnementsovereenkomst om wat voor reden dan ook eindigt:

 1. heeft Abonnee geen toegang meer tot de Webdienst;

 2. eindigt het recht van Abonnee om gebruik te maken van de Webdienst en zal Abonnee ieder gebruik van de Webdienst onmiddellijk staken en gestaakt houden;

 3. is AIM niet langer verantwoordelijk voor het behoud van de gegevens in de Zelfstandige Administraties en de Omgeving. De in artikel 21.2 genoemde gegevens zullen aan Abonnee ter beschikking worden gesteld, mits Abonnee dat binnen één maand na de beëindiging schriftelijk aan AIM verzoekt. In dat geval is artikel 21.2 van toepassing;

 4. blijven alle rechten van elk der Partijen die zijn ontstaan of betrekking hebben op de periode voor de beëindiging van de Partnerovereenkomst en alle bedingen ten aanzien waarvan is overeengekomen of het de bedoeling is dat deze na de beëindiging voortduren onverminderd van kracht.

6 In geval van beëindiging van een Zelfstandige Administratie of alle Abonnementen die betrekking hebben op een Zelfstandige Administratie is AIM niet langer verantwoordelijk voor het behoud van de gegevens in die Administratie. De in artikel 21.2 genoemde gegevens zullen aan Abonnee ter beschikking worden gesteld, mits Abonnee dat binnen één maand na de beëindiging van de Administratie, respectievelijk het laatste Abonnement, schriftelijk aan AIM verzoekt. In dat geval is artikel 21.2 van toepassing.

7 AIM is gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het bewaren van gegevens na beëindiging van een Zelfstandige Administratie of alle op een Zelfstandige Administratie betrekking hebbende Abonnementen.

10. Overmacht

1 Een tekortkoming in de nakoming van de Abonnementsovereenkomst zal niet aan AIM worden toegerekend en AIM zal niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding als de tekortkoming het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt begrepen tekortkomingen van leveranciers van AIM, overheidsmaatregelen en- voorschriften, stakingen, elektriciteit-, internet- en telefoonstoringen en andere omstandigheden waarop AIM geen invloed kan uitoefenen.

2 Als een tekortkoming in de nakoming van de Abonnementsovereenkomst door AIM ten gevolge van overmacht langer dan 60 dagen duurt, kunnen beide Partijen de Abonnementsovereenkomst beëindigen, mits zij hun voornemen om tot beëindiging over te gaan tenminste 14 dagen van tevoren hebben medegedeeld en AIM de nakoming van de Abonnementsovereenkomst in de tussentijd niet heeft hervat.

11. Diversen

1 Abonnee stemt ermee in dat AIM in reclame-uitingen en brochures kan vermelden dat Abonnee gebruik maakt van de Webdienst en daarbij de naam en het logo van Abonnee gebruikt.

2 Abonnee stemt ermee in dat hij mededelingen, nieuwsbrieven, reclame-uitingen en andere berichten van AIM ontvangt op het opgegeven e-mailadres. Als Abonnee deze berichten niet wenst te ontvangen, kan hij dat doorgeven aan AIM via de website van AIM of per mail naar info@accountnetimedia.com echter in dat geval kan Abonnee AIM niet aanspreken op het niet ontvangen hebben van voor Abonnee belangrijke informatie, aangezien deze informatie in dergelijke nieuwsbrieven of e-mails vermeld staat.

3 Alle kennisgevingen van Abonnee aan AIM moeten schriftelijk plaatsvinden en kunnen worden gedaan per e-mail naar info@accountnetimedia.com . Abonnee heeft de bewijslast dat een e-mail of andere schriftelijke mededeling door AIM is ontvangen. Alle kennisgevingen aan Abonnee kunnen worden gedaan door middel van een e-mail of een bericht in de Webdienst.

4 De Abonnementsovereenkomst kan uitsluitend worden gewijzigd overeenkomstig artikel 2.3 of door middel van een door beide Partijen getekende overeenkomst.

5 Abonnee mag zijn rechten en verplichtingen uit de Abonnementsovereenkomst zonder schriftelijke toestemming van AIM niet overdragen of verpanden of daarvan door een derde gebruik laten maken.

6 AIM is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Abonnementsovereenkomst over te dragen of te verpanden of daarover op andere wijze te beschikken. AIM is bevoegd om de uitvoering van de Abonnementsovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden, mits de kwaliteit van de dienstverlening dan minstens net zo goed is als voorheen.

7 Op de Abonnementsovereenkomst en alle andere overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen Partijen is Spaans recht van toepassing.

8 De Rechtbank te Alicante is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen met betrekking tot de inhoud en uitvoering van de Abonnementsovereenkomst en alle nadere overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen Partijen.

12. Levering en gebruik van de Webdienst

1 De Webdienst wordt geleverd vanuit een centrale locatie en is een generiek product. De Webdienst wordt niet specifiek voor Abonnee onderhouden.

2 AIM zal Abonnee binnen 5 werkdagen na inwerkingtreding van de Abonnementsovereenkomst de URL van de Webdienst, een gebruikerscode en een wachtwoord

verstrekken. Abonnee kan AIM met behulp van deze gegevens instrueren om andere Abonnementen, Zelfstandige Administraties en Gebruikers aan te maken.

3 Als Abonnee een Omgeving heeft, zal Abonnee de Webservice gebruiken om zijn Zelfstandige Administraties te voeren en zijn Zelfstandige Administraties en de Omgeving te beheren. Abonnee heeft in dat geval uitsluitend toegang tot de Omgeving en de Administraties in de Omgeving.

4 Als een tweede gebruiker toegang probeert te krijgen tot de Webdienst met een combinatie van gebruikerscode en wachtwoord die al in gebruik is, wordt de bestaande verbinding automatisch verbroken.

5 AIM is gerechtigd de gebruiksmogelijkheden van de Webdienst van tijd tot tijd te verbeteren of te wijzigen en fouten in de Webdienst te herstellen. AIM zal zich

maximaal inspannen om fouten in de Webdienst te herstellen, maar kan er niet voor instaan dat de Webdienst foutloos is of alle fouten worden hersteld. Als een functionaliteit wordt gewijzigd, zal AIM Abonnee daarover informeren via de Webdiensten of door middel van een e-mail aan de Hoofdgebruiker.

6 De Gebruikers bepalen welke gegevens met behulp van de Webdienst worden opgeslagen en uitgewisseld. AIM neemt geen kennis van deze gegevens. Abonnee is ervoor verantwoordelijk dat de gegevens die Gebruikers opslaan en uitwisselen via de Webdienst rechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. AIM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het opslaan of uitwisselen van gegevens via de Webdienst.

7 AIM is niet verantwoordelijk voor de juistheid van door Gebruikers ingevoerde gegevens, instellingen of de nakoming van boekhoudkundige regels door Gebruikers. AIM spant zich ervoor in dat boekingen correct worden verwerkt en gevalideerd. Foute boekingen van Gebruikers worden niet als zodanig door de Webdienst herkend en zullen daardoor onjuist worden verwerkt en opgeslagen.

8 Als AIM bemerkt dat gegevens die met behulp van de Webdienst zijn opgeslagen of uitgewisseld onrechtmatig zijn, zal zij deze gegevens wissen of de toegang tot deze

gegevens blokkeren. AIM is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade die daarvan het gevolg mocht zijn.

9 AIM, Abonnee en de Gebruikers zijn verplicht alle gebruikerscodes en wachtwoorden geheim te houden.

10 AIM is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van gebruikersnamen of wachtwoorden en mag ervan uit gaan dat Gebruikers die inloggen met een gebruikerscode en wachtwoord daarvoor toestemming hebben van Abonnee. Zodra Abonnee weet of reden heeft om te vermoeden dat gebruikerscodes of wachtwoorden bekend zijn bij onbevoegden, dient hij AIM daarvan onverwijld in kennis te stellen.

11 Gebruikers kunnen hun eigen wachtwoord wijzigen. Abonnee zal zich ervoor inspannen dat de Gebruikers hun wachtwoord tenminste eens per twee maanden wijzigen.

12 Abonnee zal er voor zorg dragen dat de Gebruikers de voorschriften en instructies van AIM nauwgezet nakomen en de Webdienst op een voor een dergelijke webdienst normale manier gebruiken. Als handelingen van Abonnee of een Gebruiker het functioneren van de Webdienst in gevaar brengt, is AIM gerechtigd zonder voorafgaande waarschuwing de toegang van de desbetreffende Gebruiker of alle Gebruikers tot de Webdienst te blokkeren.

13 AIM hanteert geen vaste norm voor de hoeveelheid gegevens en stambestanden die Abonnee of Gebruikers bij het gebruik van de Webdienst mogen verwerken. Dit betekent niet dat een onbeperkt gebruik van de Webdienst is toegestaan. Bij een hoger dan gemiddeld gebruik van een Administratie of Omgeving ten opzichte van het aantal Abonnementen waarvoor wordt betaald, zal AIM Abonnee daarvan in kennis stellen. Als Abonnee het gebruik

in dat geval niet weet te verminderen, is AIM gerechtigd de vergoeding te verhogen. Als Abonnee niet bereid is tot betaling van een hogere vergoeding, mag AIM de Abonnementsovereenkomst beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 90 dagen.

14 AIM mag de gegevens die zijn opgeslagen of worden verwerkt in de Administraties of de Omgeving niet voor enig ander doel gebruiken dan het leveren van diensten aan Abonnee. AIM mag de gegevens wel in geanonimiseerde vorm gebruiken voor statistische doeleinden. Het is AIM toegestaan een kopie van de Omgeving te gebruiken in de acceptatieomgeving om de werking van de Omgeving te controleren of een update van de Webdienst te testen.

13. Trainingen

1 Abonnee kan Gebruikers inschrijven voor een training voor het gebruik van de Webdienst. Als AIM van oordeel is dat het aantal deelnemers daartoe aanleiding geeft, kan AIM de training op een ander tijdstip laten plaatsvinden of combineren met één of meerdere andere trainingen. AIM staat niet in voor de inhoud of het resultaat van een training. Abonnee aanvaardt dat de trainingen naar beste vermogen van AIM worden gegeven en AIM geen resultaatverplichting heeft.

2 De vergoedingen voor het bijwonen van een training, de gevolgen van annulering en de overige voorwaarden met betrekking tot trainingen zijn gepubliceerd op de website van AIM.

14. Consultancy diensten

1 Partijen kunnen overeenkomen dat AIM op consultancy basis advies aan Abonnee verstrekt of andere diensten verleent. Een dergelijke consultancy overeenkomst dient schriftelijk gesloten te worden, AIM zal zich ervoor inspannen dat zij haar consultancy diensten als goed opdrachtnemer en overeenkomstig de consultancy overeenkomst verleent. Consultancy diensten worden verleend op basis van een inspanningsverplichting, ook als AIM een bepaald resultaat heeft toegezegd.

2 Als Partijen zijn overeengekomen dat de consultancy diensten gefaseerd worden verleend, is AIM gerechtigd de aanvang van een fase uit te stellen tot Abonnee het resultaat van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3 AIM is uitsluitend gehouden de aanwijzingen van Abonnee met betrekking tot consultancy diensten op te volgen als dat van te voren schriftelijk is overeengekomen, de uitvoering daarvan, geen extra werkzaamheden met zich meebrengt en de aanwijzingen redelijk zijn en tijdig zijn gegeven.

4 Als is overeengekomen dat consultancy diensten door een bepaald persoon worden verleend, is AIM niettemin bevoegd deze persoon, nadat zij Abonnee daarvan in kennis heeft gesteld, te vervangen door een andere persoon.

15. Privacy en geheimhouding

1 AIM en de medewerkers van AIM zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van alle gegevens in de Administraties en de Omgeving en alle informatie die daaraan kan worden ontleend. AIM en Abonnee zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van alle informatie over elkaars bedrijf, waarvan aannemelijk is dat deze vertrouwelijk is.

2 Het gebruik van de Webdienst kan de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen. AIM fungeert daarbij als bewerker zoals bedoeld in de Spaanse Wet Bescherming Persoonsgegevens (LOPD). Abonnee wordt met betrekking tot Zelfstandige Administraties aangemerkt als verantwoordelijke persoon zoals bedoeld in de Spaanse Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal alle daaruit voortvloeiende verplichtingen naleven.

3 Alle medewerkers van AIM die toegang hebben tot persoonsgegevens zullen deze geheimhouden.

4 AIM zal passende maatregelen treffen ter beveiliging van persoonsgegevens die met gebruikmaking van de Webdienst zijn opgeslagen of verwerkt en zal de bedoelde Wet Bescherming Persoonsgegevens strikt naleven. AIM zal passende maatregelen treffen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot gegevens van Abonnee of klanten.

5 De gegevens van Abonnee worden uitsluitend opgeslagen op één van de Servers van AIM in Europa of de USA.

6 Abonnee zal passende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de Gebruikers gebruik maken van

beveiligingssoftware die gewoonlijk op een computer is geïnstalleerd, zoals antivirus, anti-spam, anti-spyware, anti-malware, anti-fishing en firewall software, en van de beveiligingsmiddelen die AIM ter beschikking stelt.

16. Ondersteuning

1 Abonnee heeft recht op Ondersteuning bij het gebruik van de Webdienst met betrekking tot de functionaliteiten van de Webdienst. Ondersteuning wordt verleend tijdens de Service Tijden. AIM kan alleen ondersteuning verlenen als Abonnee of Gebruiker gebruik maakt van besturingssystemen die door de fabrikant worden ondersteund. Ondersteuning omvat het verlenen van algemene assistentie bij het gebruik van de Webdienst, uitleg van de documentatie, hulp bij het correct laten functioneren van de Webdienst en, als extra door te belasten werk, verificatie en analyse van de juistheid van ingevoerde of verwerkte gegevens. Onder Ondersteuning is niet begrepen het volledig uitleggen van de toepassingsmogelijkheden van de Webdienst aan Gebruikers die geen training hebben gevolgd en het verlenen van implementatiediensten, het geven van trainingen en het leveren van consultancy diensten.

2 Als Abonnee een Omgeving heeft, dient hij tenminste één Hoofdgebruiker aan te stellen. Eén van de

Hoofdgebruikers zal fungeren als contactpersoon met AIM. AIM kan verlangen dat Hoofdgebruikers voldoen aan door AIM te stellen eisen van bekwaamheid of bepaalde trainingen volgen. De artikelen 5 en 13 zijn op deze trainingen van toepassing.

3 De Ondersteuning wordt verleend via een online helpdeskfunctie (Spanje Helpdesk) of telefonisch. AIM is gerechtigd kosten in rekening te brengen voor telefonische ondersteuning. Telefonische ondersteuning wordt alleen verleend aan Hoofdgebruikers en uitsluitend tijdens Servicetijden. AIM zal zich ervoor inspannen vragen adequaat te beantwoorden, maar staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de beantwoording. Vragen over de wijze van boeken of boekhoudkundige regels worden niet in behandeling genomen.

4 Gebruikers kunnen een Melding doen bij AIM via de online helpdesk bij www.spanjehelpdesk.com .

5 Abonnee zal ervoor zorg dragen dat Gebruikers, voordat zij een Melding doen, eerst hun vraag voorleggen aan een Hoofdgebruikers bij Abonnee en de Knowledge Base van Spanje Help Desk raadplegen.

6 Abonnee zal AIM en door haar ingeschakelde derden toegang verlenen tot de Omgeving en de Administraties in de Omgeving en hen toestaan daarin de wijzigingen aan te brengen die zij nodig achten voor het oplossen van een Melding.

7 Ondersteuning wordt verleend vanuit een vestiging van AIM. Als ondersteuning op de locatie van Abonnee of een klant wordt verlangd, dient daarvoor een afzonderlijke overeenkomst met AIM afgesloten te worden en is artikel 14 van toepassing.

8 AIM is niet aansprakelijk voor de onjuiste, onvolledige of te late verzending of ontvangst van een Melding, veroorzaakt door gebrekkige functionering van telecomdiensten of apparatuur van Abonnee of een derde.

9 AIM bepaalt welke medewerker een Melding behandelt. Abonnee kan niet verlangen dat hij te woord wordt gestaan of een Melding wordt behandeld door een specifieke persoon.

10 AIM is gerechtigd, nadat zij Abonnee daarover heeft geïnformeerd, kosten in rekening te brengen voor de behandeling van een Melding van de hierna te noemen Categorie D.

11 Abonnee kan via de helpdesk volgen hoe AIM een Melding opvolgt.

17. Respons tijden

1 Meldingen hebben de volgende prioriteit:

 1. Categorie A Melding: een melding dat de Webdienst volledig onbereikbaar is door een tekortkoming van AIM of de Webdienst volledig buiten gebruik is en wel zodanig dat geen van de toepassingsmogelijkheden beschikbaar is;

 2. Categorie B Melding: een melding van een ernstig probleem waardoor de voortgang van een essentiële verwerkingsperiode in gevaar komt, maar niet de gehele Webdienst buiten gebruik is;

 3. Categorie C Melding: een melding van een gering probleem met de Webdienst dat niet onmiddellijk opgelost hoeft te worden;

 4. Categorie D Melding: vragen en verzoeken om informatie over het gebruik en de implementatie van de Webdienst.

2 Voor Meldingen gelden de volgende responstijden binnen de Servicetijden:

  • Categorie A Meldingen: 4 uur;

  • Categorie B Meldingen: 8 uur;

  • Categorie C Meldingen: 16 uur;

  • Categorie D Meldingen: 24 uur.

AIM bepaalt in redelijkheid in welke categorie een Melding valt.

18. Bereikbaarheid

1 AIM spant zich er maximaal voor in dat de Webdienst voor Abonnee en de Klanten bereikbaar is voor het gebruik waartoe zij gerechtigd is.

2 AIM biedt een minimale beschikbaarheidsgraad (uptime) van de Webdienst van 99,1% per maand, behoudens in de gevallen genoemd in artikel 20. De beschikbaarheidsgraad wordt gemeten over een kalendermaand vanuit het dichtstbijzijnde meetpunt. Onder beschikbaarheid wordt verstaan dat de Webdienst via het internet bereikbaar is op het aan Partner verstrekte URLnummer

en daadwerkelijk wordt aangeboden op de Servers.

Beschikbaarheid houdt niet in dat tussen de Servers en de systemen van Abonnee een werkende punt-tot-punt verbinding bestaat. AIM is niet verantwoordelijk voor de systemen van Abonnee en hun internetverbinding met de Servers.

19. Prestaties

1 AIM spant zich er maximaal voor in dat de Webdienst probleemloos functioneert en de snelheid voldoende is om continu met de Webdienst te kunnen werken.

Hierbij wordt de volgende maatstaf gehanteerd: het handmatig opvragen of opslaan van een boeking van twee regels in een omgeving van gemiddelde grootte, met een standaard computer en een internetverbinding met een gemiddelde snelheid, duurt in twee van de drie gevallen ten hoogste 1,5

seconden en in het derde geval ten hoogste 2 seconden.

2 De in artikel 19.1 genoemde prestaties gelden uitsluitend als de systemen van Abonnee voldoen aan de

alsdan door AIM verlangde minimumspecificaties, waaronder de ondersteuning van Internet Explorer, Firefox en andere browsers die onder Windows, Apple Macintosh, Linux of andere besturingssoftware werken. Ook moet Abonnee over voldoende bandbreedte beschikken, waarbij continu tenminste 128 bit/sec (zowel upload als download) beschikbaar moet zijn voor het werkstation waarmee de Webdienst wordt gebruikt, gemeten via een onafhankelijke website zoals www.speedtest.nl.

Het is niet noodzakelijk voor het gebruik van de Webdienst dat ieder werkstation over deze bandbreedte beschikt.

3 AIM is te allen tijde gerechtigd de minimum systeemvereisten te wijzigen. In dat geval zal zij Abonnee daarvan van te voren in kennis stellen. Zolang Abonnee niet voldoet aan de gewijzigde systeemvereisten kan Abonnee geen aanspraak maken op het prestatieniveau.

4 De Webdienst is een zuivere webdienst. Dit brengt met zich mee dat deze niet is bestemd voor gebruik via Terminal Services of Citrix. AIM probeert dergelijke constructies naar beste vermogen te ondersteunen.

5 De Webdienst wordt geleverd vanuit een locatie, die is uitgerust om de Webdienst naar de huidige stand van de techniek tegen aanvaardbare kosten op professionele manier aan te kunnen bieden. Daarbij is voorzien in fysieke bescherming van het pand, belemmering van toegang door onbevoegden, 24×7 hardwareondersteuning, brandbeveiliging, bescherming tegen stroomstoringen, bescherming tegen internettoegang door onder meer firewall software, algemene bescherming, databescherming en het

maken van back-ups.

6 Het dataverkeer van en naar de Servers wordt 24 uur per dag gecontroleerd vanuit een centrale locatie. AIM spant zich ervoor in om binnen 30 minuten te reageren op pogingen van onbevoegden om zich toegang tot de Webdienst te verschaffen, op ongeoorloofd verkeer dat niet door de

Webdienst kan worden verwerkt, op schadelijk dataverkeer en op andere pogingen om de juiste werking van de Webdienst in gevaar te brengen. In dergelijke gevallen is het AIM toegestaan de toegang tot de Webdienst te blokkeren.

20. Uitzonderingen

1 De artikelen 16 tot en met 19 zijn niet van toepassing in de volgende gevallen:

 1. tijdens reguliere onderhoudswerkzaamheden. Deze zullen niet vaker dan tweemaal per maand plaatsvinden. AIM zal Abonnee tenminste twee dagen van tevoren van deze onderhoudswerkzaamheden in kennis stellen, indien dit noodzakelijk is;

 2. in geval van storingen ten gevolge van overmacht;

 3. in geval van een storing die is veroorzaakt door een Gebruiker;

 4. als de Webdienst niet beschikbaar is op verzoek van Abonnee of wegens werkzaamheden op verzoek van Abonnee;

 5. als AIM de hulp nodig heeft van Abonnee om een probleem of storing vast te stellen of te isoleren en deze hulp niet door Abonnee wordt verleend;

 6. als Abonnee niet voldoet aan de minimum systeemvereisten van artikel 19.2;

 7. als de systemen van Abonnee onvoldoende functioneren of de internetinfrastructuur ontoereikend is.

21. Back-up en andere diensten

1 Abonnee stemt ermee in dat back-ups worden gemaakt van de gegevens in de Zelfstandige Administraties en de Omgeving. Daarnaast kan Abonnee zelf direct back-ups maken op elk moment van de dag en bewaren op de eigen computer. AIM maakt dagelijks een volledige back-up en bewaart deze volgens een zodanig systeem, dat altijd een werkende kopie verkregen kan worden die niet ouder is dan enige dagen. De Back-up van AIM is bestemd voor AIM om bij storingen direct terug te vallen op de laatste back-up. De back-ups worden bewaard in een extern datacentrum in Europa of de USA. Bestanden uit de functie bestandsbeheer worden niet meegenomen in de back-ups. Er worden geen back-ups gemaakt van demo en sjabloon Administraties.

2 Na beëindiging van de Abonnementsovereenkomst of een Zelfstandige Administratie zal AIM op kosten van Abonnee de audit-file(s) of bepaalde bestanden of gegevens in de Omgeving of de desbetreffende Administratie(s) van de desbetreffende Administratie(s) of bepaalde bestanden of gegevens in de Omgeving of de desbetreffende Administratie(s) in een SQL bestandsformaat aan Abonnee ter beschikking stellen, mits Abonnee daartoe tijdig een verzoek als genoemd in artikel 9.5 sub c of 9.6 heeft gedaan en tussen Partijen overeenstemming is bereikt over de nader te noemen voorwaarden.

Als AIM een verzoek als genoemd in artikel 9.5 sub c of 9.6 ontvangt, zal zij een voorstel doen aan Abonnee voor de over te dragen gegevens en de voorwaarden van de overdracht.

In dit voorstel zal worden uitgegaan van de in de Prijslijst genoemde prijzen voor consultancy werkzaamheden. AIM staat niet in voor de beschikbaarheid, volledigheid, integriteit en bruikbaarheid van de gegevens. AIM is niet gehouden om de ter beschikking gestelde gegevens te converteren of anderszins gebruik gereed te maken.

3 Abonnee kan AIM verzoeken oude gegevens met behulp van een back-up op te halen. Partijen dienen daartoe een overeenkomst aan te gaan onder de dan geldende voorwaarden en tegen het dan geldende tarief van AIM.

* * * * *